Świetlica szkolna


Świetlica szkolna zaprasza wszystkich uczniów w swoje progi w godzinach: 7.30 – 17.00

Nauczyciele świetlicy szkolnej

 • Elżbieta Popek – kierownik świetlicy
 • Małgorzata Rudnik
 • Ewa Dębska
 • Anna Dobosz
 • Teresa Jabłońska
Świetlica Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Leśniakowiźnie

Świetlica szkolna obejmuje swoją opieką uczniów z klas I-VI. W tym roku szkolnym jest to 75 uczniów. Celem nadrzędnym jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiające wszechstronny rozwój dziecka, jego zainteresowań, uzdolnień i umiejętności. Opieką świetlicową objęci są również uczniowie oczekujący na bus szkolny.

Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej chętnie uczestniczą w konkursach i zajęciach organizowanych przez wychowawców.

Od listopada 2016r. realizowany jest program profilaktyczny dla uczniów klas I-III pt: „Nie pal przy mnie proszę.”

Celem programu jest usystematyzowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia oraz wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie  sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku dzieci.

Założenia ogólne:
 1. Kwalifikacja uczniów odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 2. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania godzin pracy świetlicy.
 3. Dzieci mogą być odbierane ze świetlicy tylko przez osoby wymienione w Karcie zgłoszenia lub upoważnione pisemnie przez rodziców/prawnych opiekunów.
 4. Każda zmiana w sposobie odbioru, powrotu dziecka do domu ze świetlicy szkolnej musi być zgłoszona do wychowawcy świetlicy i zapisana w formie stosownego oświadczenia.
 5. Świetlica wymaga pisemnych upoważnień od rodziców/opiekunów w przypadku:
 • samodzielnego wyjścia dziecka do domu,
 • odbierania dziecka przez inne osoby niż wymienione w Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy,
 • odbierania dziecka przez osobę niepełnoletnią.
 1. Każdemu wychowawcy powierza się grupę wychowanków.
 2. Wychowawca realizuje zadania wynikające z rocznego planu pracy opiekuńczo – wychowawczej świetlicy oraz szczegółowego planu tygodniowego.
 3. Wychowawca grupy odpowiada za organizację oraz jakość i efekty pracy w swojej grupie wychowawczej.
 4. Wychowawca prowadzi dokumentację pracy swojej grupy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Wychowawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszystkich dzieci będących pod jego opieką w godzinach pracy określonych harmonogramem.
1. Uczeń przebywający w świetlicy ma prawo do:

 • udziału w zajęciach organizowanych przez wychowawców świetlicy,
 • swobodnych gier i zabaw indywidualnych i grupowych zgodnych ze swoimi zainteresowaniami i potrzebami,
 • korzystania z gier, zabawek, sprzętu sportowego i innego wyposażenia świetlicy zgodnie z jego przeznaczeniem,
 • otrzymania indywidualnej pomocy w nauce ze strony wychowawców,
 • odrabiania lekcji i nauki własnej w odpowiednich warunkach,
 • życzliwego traktowania,
 • poszanowania godności osobistej,
 • ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,
 • rozwijania swoich zainteresowań, uzdolnień i umiejętności.

2. Uczeń przebywający w świetlicy szkolnej ma obowiązek:

 • przestrzegania zasad zachowania obowiązujących w świetlicy,
 • stosować się do poleceń wychowawców,
 • kulturalnie zachowywać się w stosunku do wychowawców, pracowników szkoły, kolegów,
 • szanować sprzęt i wyposażenie świetlicy,
 • dbać o porządek i wystrój w Sali,
 • za każdym razem zgłaszać wychowawcy swoje przyjście do świetlicy oraz fakt jej opuszczenia,
 • natychmiast zgłaszać zagrożenia i sytuacje problemowe.
 1. Po wejściu do świetlicy zgłaszamy się do dyżurującego wychowawcy.
 2. Plecaki stawiamy na półce.
 3. Posiłki spożywamy przy stole.
 4. Telefonów komórkowych używamy za zgodą wychowawcy tylko w celu przeprowadzenia rozmowy. Zakazane są zabawy z wykorzystaniem osobistych urządzeń multimedialnych.
 5. Nie przynosimy przedmiotów o dużej wartości materialnej lub emocjonalnej.
 6. Każdorazowe wyjście ze świetlicy (do biblioteki, toalety, szatni itp.) zgłaszamy wychowawcy.
 7. Do stołówki chodzimy pod opieką wychowawcy.
 8. Na boisku szkolnym przebywamy w miejscach wyznaczonych przez wychowawców.
 9. Konflikty rozwiązujemy pokojowo lub zgłaszamy problem wychowawcy.
 10. Opiekujemy się młodszymi kolegami i pomagamy słabszym.
 11. Przed wyjściem do domu zgłaszamy się do wychowawcy, który odnotowuje godzinę wyjścia na liście obecności.