Pedagog szkolny


Godziny pracy pedagoga:

Poniedziałek 10.45 – 11.30
Wtorek 10.45 – 16.00
Środa 10.45 – 16.00
Czwartek 11.45 – 12.45
Piątek 10.45 – 11.40

Godziny pracy pedagoga specjalnego:

Poniedziałek 07.50 – 08.50, 12.30 – 14.30
Wtorek 11.30 – 14.30
Środa 13.30 – 14.30
Czwartek 12.30 – 14.30
Piątek 07.50 – 08.50

Pedagog szkolny – Zbigniew Wilczyński

Pedagog specjalny – Edyta Żydlewska

 

Czym zajmuje się pedagog?

Pedagog szkolny zajmuje się wspomaganiem: uczniów, rodziców i nauczycieli.
Prowadzi:

– indywidualne rozmowy wspierające,
– pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji wychowawczych,
– prowadzi zajęcia w klasach.
Każdy członek społeczności szkolnej – uczeń, nauczyciel i rodzic, może zwrócić się do pedagoga po pomoc i wsparcie w różnych sprawach: porozmawiać o problemach, rozwiać wątpliwości, uzyskać poradę lub informację gdzie szukać dalszej pomocy.
Pedagog szkolny:
– diagnozuje i rozwiązuje konflikty rówieśnicze, wykorzystując w tym celu metody i techniki dostosowane do sytuacji,
– analizuje orzeczenia i opinie psychologiczne, pomaga w tworzeniu indywidualizowanych programów edukacyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych,
– wspomaga nauczycieli w przygotowywaniu dostosowań edukacyjnych i wychowawczych do indywidualnych potrzeb dziecka,
– na bieżąco współpracuje z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi instytucjami wspierającymi rodzinę,
– współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Strażą Miejską i Policją (realizując zadania profilaktyki w szkole),
– koordynuje sprawy dotyczące bezpieczeństwa.

Drogi rodzicu/opiekunie!
Jeśli:
• martwi Cię zachowanie Twojego dziecka,
• niepokoją Cię jego wyniki w nauce,
• coś się dzieje w Twojej rodzinie i boisz się, jaki to będzie miało wpływ na Twoje dziecko,
• zachowanie Twojego dziecka nagle się zmieniło, a nie wiesz dlaczego,
• Twoje dziecko jest nieśmiałe lub agresywne i chciałbyś mu pomóc to zmienić,
• chciałbyś poprawić lub pogłębić relacje ze swoim dzieckiem,
• nauczyciele zwracają uwagę, że w szkole z dzieckiem się coś dzieje (ma problemy z koncentracją, ma trudności w nauce, łatwo wpada w gniew, ma trudności z przestrzeganiem dyscypliny, jest lękliwe lub wycofane itd.),
• Twoje dziecko zachowało się tak, że czujesz się zaskoczony i chcesz się upewnić czy wszystko jest w porządku,
• chcesz się zasięgnąć porady dotyczącej instytucji świadczącej pomoc dziecku i rodzinie, a także placówek specjalistycznych (diagnostycznych i leczących),
Przyjdź – razem spróbujemy się temu przyjrzeć.
Nasza praca bez Twojego udziału nie przyniesie dużych efektów. Pewnie czasem Cię dziwi, niepokoi, a może nawet złości, że zapraszamy Ciebie na rozmowę. A może obawiasz się, że będziesz oceniany jako rodzic. To są zupełnie naturalne odczucia. Jako rodzic/ opiekun jesteś najważniejszy dla swojego dziecka
i dlatego tak ważne jest, żebyśmy wspólnie starali się znaleźć rozwiązanie.

Zadania pedagoga szkolnego obejmują:
  • organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i ich rodzin (kierowanie do specjalistów, dostosowywanie programu nauki do indywidualnych możliwości ucznia)
  • wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się (indywidualna praca z uczniem, stały kontakt z rodzicami, respektowanie zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej)
  • szeroko zakrojoną współpracę z instytucjami pomagającymi dziecku i rodzinie (powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodek Pomocy Społecznej, Sąd Rejonowy – Wydział Rodzinny i Nieletnich, parafia, świetlice terapeutyczne)
  • pomoc wychowawcom w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb uczniów (opracowanie i analiza ankiet i kwestionariuszy, prowadzenie zajęć integracyjnych)
  • rozpoznawanie środowiska rodzinnego, pomoc materialną dla uczniów w trudnej sytuacji (prowadzenie indywidualnych teczek ucznia, zwolnienia z niektórych opłat, stypendia socjalne, pomoc rzeczowa, pomoc świąteczna)
  • analizowanie i niwelowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych
  • rozwiązywanie konfliktów, sporów, nieporozumień (w przypadku naruszenia regulaminu szkoły lub prawa – współpraca z policją i strażą miejską)
  • czuwanie nad realizacją obowiązku szkolnego.